Resultat är publicerade efter Uppsala Survival Run 2023!
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Stadgar för KFUM Uppsala Survival IF

 

Org.nr. 802473–0072

 

Senast uppdaterad: 2023-03-21

Föreningens namn: KFUM Uppsala Survival IF (hädanefter ”föreningen”) Säte: Uppsala


§1 Ändamål

Föreningen ska bedriva idrotten Survival. Föreningens förståelse för vad som är Survival grundar sig i det nederländska Survivalförbundets definition av idrotten, och eftersträvar att följa regelverket från det nederländska Survivalförbundet. Föreningen ska arbeta för att utveckla och främja sporten Survival i Uppsala och i Sverige.

Föreningen bedriver idrottslig verksamhet i enlighet med KFUK-KFUM Sveriges ändamål, såsom de är formulerade i KFUK-KFUM Sveriges stadgar.

Föreningen är en politiskt och religiöst obunden förening. Föreningen verkar aktivt för att vara öppen för alla. Föreningen arbetar för en dopingfri idrott.

 

§2 Organisation

2. 1 Tillhörighet

Föreningen är medlem i för föreningens ändamål lämpligt idrottsförbund.

Föreningen är medlem i KFUM Sverige samt i specialavdelning Uppsala KFUK-KFUM.

2.2 Räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 januari t.o.m den 31 december.

2.3 Beslutande organ

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, därefter styrelsen.

 

§3 Medlemmar

3.1 Medlemskap
Medlem är den som önskat medlemskap i föreningen och betalt erforderlig medlemsavgift.

3.2 Medlems rättigheter och skyldigheter:

Medlem

 • -  har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,

 • -  har rätt till information om föreningens angelägenheter,

 • -  skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningen.

 • -  skall följa förhållningsreglerna som finns i dokumentet ”Förhållningsregler KFUM Uppsala Survival

  IF”.

 • -  skall förnya sitt medlemskap efter årsskiftet om viljan finns att fortsätta vara medlem i föreningen.

 • -  skall betala medlemsavgift, eventuell träningsavgift om medlemmen tränar med föreningen samt eventuella övriga avgifter som beslutas i föreningen.

 

3.3 Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som inte har betalat sin medlemsavgift inom sex månader från dess att föregående periods medlemskap upphört att gälla får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

Eventuell betald medlemsavgift och träningsavgift återbetalas inte vid medlemskapsupphörande. 3.4 Uteslutning

Medlem kan uteslutas eller avstängas på viss tid ur föreningen om denne har brutit mot föreningens regler, motarbetat eller uppenbarligen skadat föreningens intressen eller försummat att betala av föreningen beslutade avgifter.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte finns kan styrelsen meddela medlemmen en varning. En varning ska tilldelas skriftligen till den berörde inom 3 dagar efter att beslutet fattades.

Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen.

 

§4 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av den eller de styrelseledamöter som styrelsen utser samt Uppsala KFUK- KFUMs verksamhetschef.

Ordförande och kassör kan ge medlemmar i föreningen fullmakt att ingå avtal samt göra inköp för föreningen.

 

§5 Årsmöte och extra årsmöte

5.1 Tidpunkt och kallelse
Årsmötet hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Årsmötets tidpunkt

ska utlysas skriftligen senast sex veckor innan mötet äger rum.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

5.2 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag inklusive förslag på stadgeändring att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

5.3 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet. Medlem som har löst medlemsavgift för kalenderåret och är närvarande på årsmötet har rösträtt på föreningens årsmöte.

Rösträtten är personlig men får vid medlems frånvaro på årsmötet utövas via fullmakt. Undertecknad fullmakt med medlems namn och personnummer skall vara föreningens sekreterare tillhanda senast tre dagar innan årsmötet. I fullmakten skall stå hur medlemmen önskar rösta vid varje punkt som utlysts i dagordningen. Vid val skall markeras det namn som medlemmen vill se vald. Vid annan omröstning skall fullmakten vara märkt ”ja” eller ”nej.”

Föreningens sekreterare ansvarar för att under årsmötet registrera de röster som kommer in via fullmakt. 5.4 Beslutsförhet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.
5.5 Beslut och val

Blanka röster räknas som avlagda röster.

Beslut i frågor som ej rör stadgeändring eller personval tas genom acklamation. Om röstberättigad medlem begär det ska beslutet tas genom sluten votering. Frågan avgörs genom enkel majoritet. Se specifika detaljer gällande beslut om stadgeändringar och personval.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om de inte finns med i handlingarna till mötet.

5.6 Beslut om stadgeändring

Beslut om stadgeändring fattas genom votering. Om röstberättigad medlem begär det ska voteringen ske slutet. För ändring av föreningens stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Årsmötet kan med 2/3 majoritet välja att göra små och specificerade ändringar i stadgeändringsförslaget. Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om de inte finns med i handlingarna till mötet.

5.7 Personval till styrelse, valberedning och andra förtroendeuppdrag

Personval sker genom votering. Om röstberättigad medlem begär det ska voteringen ske slutet. Personval avgörs genom absolut majoritet.

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

 

§6 Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. A) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. B) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter och träningsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 12. Val av

A) föreningens ordförande för en tid av två år (val sker jämna år)
B) föreningens sekreterare för en tid av två år (val sker ojämna år)
C) föreningens kassör för en tid av två år (val sker ojämna år)
D) övriga ledamöter (tre) i styrelsen för en tid av två år (val av två stycken jämna år, en ojämna år)E) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år
F) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till

valberedningsordförande
G) en hinderbaneansvarig för en tid av ett år
H) en säkerhets- och krisansvarig för en tid av ett år

I) övriga förtroendevalda som finns i föreningen, för en tid av ett år. Förtroendeposterna ses listade i sektionen Övriga förtroendevalda i dokumentet ”Förtroendevalda inom KFUM Uppsala Survival IF”

13. Övriga frågor.

 

§7 Extra årsmöte

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det eller när styrelsen så finner det nödvändigt. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen kalla till extra årsmöte.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Angående rösträtt och beslutsmässighet vid extra årsmöte gäller förfarande enligt ordinarie årsmöte.

 

§8 Valberedningens sammansättning och åligganden

Valberedningen består av en valberedningsordförande och en ledamot. Valberedningen sammanträder vid behov, dock minst två gånger per kalenderår.

Valberedningsordföranden ansvarar för att kalla till möte.

Valberedningen skall senast sex veckor före årsmötet tillfråga de vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. I de fall då ämbeten inom föreningen är vakanta, åligger det valberedningen att till styrelsen ge förslag på personer som kan tillförordnas uppdraget fram till nästkommande årsmöte.

Senast tre veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag. Det åligger valberedningen att i möjligaste mån finna lämpliga kandidater till varje ämbete.

 

§9 Revision

Föreningens revision sköts genom Uppsala KFUK-KFUM.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

 

§10 Styrelsen

10.1 Sammansättning

Styrelsen består av sex ordinarie ledamöter: av årsmötet utnämnda ordförande, sekreterare och kassör, samt ytterligare tre ledamöter. Styrelsen utser inom sig en vice ordförande.

Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen.

Styrelsen kan med hjälp av en omröstning där 2/3 är för välja att avsätta en styrelseledamot som inte fullföljer sina åtaganden. Om så görs skall det skrivas en kort motivering till beslutet som därefter presenteras för föreningens medlemmar på nästkommande årsmöte.

Ordförande kan avsättas genom en omröstning under ett årsmöte med ett absolut röstresultat av 2/3 för. Om så görs skall en motivering finnas med i årets verksamhetsbeskrivning.

10.2 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedda protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

10.3 Överlåtelse av beslutanderätten. Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd i föreningen. Detta ska protokollföras på nästa styrelsemöte.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen om besluten.

10.4 Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen ska i alla lägen i första hand representera föreningens medlemmar.

Styrelsen skall, inom ramen dessa stadgar, svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,

 • verkställa av årsmötet fattade beslut,

 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,

 • ansvara för och förvalta föreningens medel,

 • tillställa revisorerna räkenskaper m m , och

 • förbereda årsmöte.

  10.5 Ordförandens uppgifter

  Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Ordföranden ska årligen upprätta verksamhetsplan inför årsmöte.

  Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

  10.6 Sekreterarens uppgifter

  • förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,

  • föra protokoll över styrelsens sammanträden,

  • ansvara för föreningens mailkonto,

  • se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt samt ansvara

   för att föreningens historia dokumenteras,

  • årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

   10.7 Kassörens uppgifter
   Att i samråd med KFUM Uppsala:

  • föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen,

  • se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl,

  • svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper,

  • årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,

  • utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,

  • se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,

  • i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet.

§11 Regler och säkerhet

11.1 Föreningens ansvar för skador
All träning i föreningens regi sker på egen risk. Posten som hinderbaneansvarig måste vara tillsatt för att

träning på hinderbanorna skall tillåtas.

Föreningen ansvarar för att i möjligaste mån minimera riskerna med träningsformen. Detta skall ske genom kontinuerligt underhåll av hinderbanorna, fortlöpande utbildning av föreningens instruktörer samt utvärdering och uppdatering av föreningens säkerhetsrutiner.

För att fortlöpande utreda och följa upp materiella fel på hinderbanan samt brister i säkerhetsrutinerna utses av årsmötet en hinderbaneansvarig och en säkerhets- och krisansvarig.

 

§12 Uppgifter för förtroendeposter

Styrelsen har ansvar för att årligen uppdatera dokumentet ”Förtroendevalda inom KFUM Uppsala Survival IF” med korrekt information om vilka uppgifter varje förtroendepost innefattar. När en person väljs av årsmötet till en förtroendepost har styrelsen i uppgift att informera denne om dess uppgifter.

Styrelsen tar beslut om vilka övriga förtroendeposter som ska finnas. Förslag på förändring av övriga förtroendeposter ska utlysas till medlemmarna via föreningens sedvanliga kanaler minst 30 dagar innan beslut fattas om ändringen, så att medlemmarna hinner ge sina synpunkter i frågan. Detta ska också göras i god tid inför årsmötet så att valberedningen får tid på sig att nominera kandidater.

 

§13 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs ett enhälligt beslut på årsmötet alternativt 2/3 majoritet på två efter varandra följande årsmöten, varav minst ett är ordinarie.

I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till KFUM Uppsalas verksamhet dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras till exempel i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultat räkningar, skall omedelbart tillställas vederbörande skattemyndighet.

 
Sponsorer Uppsala Survival Run
Sociala medier: